نقش جنسیت در سبب شناسی خانوادگی مبتلایان به ADHD

نقش جنسیت در سبب شناسی خانوادگی مبتلایان به اختلال بیش فعالی با کمبود توجه

نویسندگان:  حبرانی پریا*, علاقبندراد جواد, عرب گل فریبا, صالحی منصور, افضل آقایی منور

چکیده:

هدف: این پژوهش با هدف بررسی نقش جنسیت در خطر ابتلا به اختلال بیش فعالی با کمبود توجه (ADHD) در افراد خانواده مبتلایان به این اختلال انجام شده است.

روش: ۹۹۷ خویشاوند درجه یک (۵۵۴ والد و ۴۴۳ خواهر و برادر) ۲۷۷ کودک و نوجوان مبتلا به ADHD 5 تا ۱۷ ساله که به روش نمونه گیری در دسترس از میان مراجعان به درمانگاه روانپزشکی کودکان بیمارستان دکتر شیخ مشهد انتخاب شده بودند، ارزیابی شدند. تشخیص ADHD در بیماران با مصاحبه بالینی روانپزشک و ازمون تشخیصی K-SADS  و بررسی وجود ADHD در افراد خانواده بیماران با استفاده از مصاحبه بالینی روانپزشکی و آزمون های تشخیصی K-SADS وWender  انجام شد.

یافتهها: تفاوتی در میزان ابتلای افراد خانواده مبتلایان دختر و پسر ADHD دیده نشد.

نتیجهگیری: این بررسی نشان داد که جنسیت یک عامل خطر ژنتیک- خانوادگی برای ابتلا به ADHD و تجمع خانوادگی ADHD  به شمار نمی رود.

کلید واژه: اختلال بیش فعالی با کمبود توجه، جنس، وراثت