آیا اختلال بیش فعالی با کمبود توجه در ویژگی های بالینی مانیای کودکان و نوجوانان موثر است؟

آیا اختلال بیش فعالی با کمبود توجه در ویژگی های بالینی مانیای کودکان و نوجوانان موثر است؟

نویسندگان:  شهریور زهرا*, علاقبندراد جواد, شیرازی الهام ادامه مطلب …

تاثیر دو نوع مداخله رایانه ای بر نمرات املای کودکان دبستانی مبتلا به اختلال بیش فعالی – کم توجهی

تاثیر دو نوع مداخله رایانه ای بر نمرات املای کودکان دبستانی مبتلا به اختلال بیش فعالی – کم توجهی

نویسندگان:  نجفی مصطفی*, محمدی محمدرضا, تهرانی دوست مهدی, علاقبندراد جواد, آثاری شروین ادامه مطلب …

بار اختلال بیش فعالی و کم توجهی در جمعیت ایرانی در سال ۱۳۸۲

 بار اختلال بیش فعالی و کم توجهی در جمعیت ایرانی در سال ۱۳۸۲

نویسندگان:  دشتی بهنوش*, ابوالحسنی فرید, مجدزاده سیدرضا, علاقبندراد جواد, افتخار حسن ادامه مطلب …

اختلال‌های روانپزشکی در خانواده کودکان مبتلا به ADHD

اختلال‌های روانپزشکی در خانواده کودکان مبتلا به کمبود توجه- بیش‌فعالی

نویسندگان: دکتر پریا حبرانی، دکتر جواد علاقبند راد، دکتر محمدرضا محمدی ادامه مطلب …

نقش جنسیت در سبب شناسی خانوادگی مبتلایان به ADHD

نقش جنسیت در سبب شناسی خانوادگی مبتلایان به اختلال بیش فعالی با کمبود توجه

نویسندگان:  حبرانی پریا*, علاقبندراد جواد, عرب گل فریبا, صالحی منصور, افضل آقایی منور ادامه مطلب …