پرسشنامه کانرز بزرگسالان (۱۸ سال به بالا)

دستورالعمل: سوالات زیر موارد یا مشکلاتی است که افراد بزرگسال گاهی تجربه میکنند. لطفاً هر مورد را با دقت خوانده و مشخص کنید چقدر در مورد شما صدق میکند. پاسخ هر سوال را با کشیدن دایره دور شماره مورد نظر بدهید.

مرحله ۱ از ۳