عملکردهای اجرایی

عملکردهای اجرایی

چه هستند؟ چگونه کار می کنند؟ و چرا تکامل یافته اند؟

این کتاب یک نظریه جامع از عملکردهای اجرایی (EF) با پیامدهای بالینی مهم اراائه می‌دهد. راسل بارکلی با ترکیب کردن تحقیقات عصب روانشناختی و تکاملی یک مدل عملکرد اجرایی ارائه می دهد که ریشه در فعالیت های معنا دار زندگی روزمره دارد. او توصیف می کند که چگونه توانایی هایی نظیر تنظیم احساسات، خودانگیزشی، برنامه ریزی و حافظه کاری، مردم را قادر می سازد تا اهداف شخصی و جمعی را که برای زنده ماندن حیاتی هستند، دنبال کنند. در این کتاب مراحل کلیدی توسعه عملکردهای اجرایی و همچنین هزینه های فردی و اجتماعی نقص‌های آن نیز تشریح شده‌است. برکلی روش‌های خاصی را توضیح می دهد که مدلش ممکن است پیشرفت های بسیار ضروری در ارزیابی و درمان را پشتیبانی کند.

از طریق لینک دانلود می‌توانید نسخه اصلی این کتاب را با فرمت پی دی اف دریافت کنید.