راهنمای اختلالات همبود ADHD برای درمانگران بالینی

راهنمای اختلالات همبود اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه برای درمانگران بالینی: مطالعات موردی

نویسنده: جوزف سدک

تشخیص و مدیریت  ADHD در هر گروه سنی که با اختلالات دیگر مانند اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیت همراه می‌شود، چالش عمده‌ای برای درمانگران محسوب می‌شود. این کتاب درمانگران را در هر گام از تشخیص و مدیریت اختلالات همبود ADHD براساس توصیف اختلالات روانپزشکی که با اختلال ADHD همراه شده‌اند، راهنمایی می‌کند. هر مورد شامل بخش تشخیصی و بخش مدیریت است و با پرسش ها و پاسخ های مربوط به مهم ترین جنبه های تشخیص و مدیریت ADHD و اختلالات همبود همراه است. مطالعات موردی نیز از مواجهه بالینی واقعی صورت گرفته است.

از طریق لینک دانلود می‌توانید نسخه اصلی این کتاب را دریافت کنید.