اولین همایش علمی رفتارهای اعتیادگونه و پرخطر

اولین همایش بین المللی رفتارهای اعتیادگونه و پرخطر در روان پزشکی کودک و نوجوان که در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ آبان ماه ۹۵ برگزار شد، انجمن کودکان و بزرگسالان بیش فعال بر بالا بردن سطح آگاهی عمومی مردم تمرکز داشته است. از این رو اختلال بیش فعالی از جهات گوناگون به عموم معرفی و شناسانده شد.