بار اختلال بیش فعالی و کم توجهی در جمعیت ایرانی در سال ۱۳۸۲

 بار اختلال بیش فعالی و کم توجهی در جمعیت ایرانی در سال ۱۳۸۲

نویسندگان:  دشتی بهنوش*, ابوالحسنی فرید, مجدزاده سیدرضا, علاقبندراد جواد, افتخار حسن

چکیده:

هدف: اختلال بیش فعالی و کم توجهی (ADHD) از اختلالات شایع روانپزشکی اطفال می باشد که با توجه به جمعیت جوان کشور ایران، می تواند ناتوانی قابل ملاحظه ای ایجاد نماید. از میان شاخص های تندرستی، DALY (سال های زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی)‌ برای ارزیابی و مقایسه مشکلات و نیازهای بهداشتی ناشی از اختلالات مختلف، مقیاسی کارآمد است که با محاسبه آن می توان بار ناتوانی ناشی از بیماری های مختلف را در جامعه مقایسه کرد.

روش: DALY برای ADHD، بر اساس اطلاعات مربوط به بروز، شیوع، بهبود و مرگ و میر فردی و با بهره گیری از اطلاعات جمعیت شناسی میانه سال ۱۳۸۲ محاسبه شد. برای سنجش هماهنگی اطلاعات خام و انجام محاسبات نهایی از نرم افزار DisMod II استفاده شد و در نهایت، سال های زندگی همراه با ناتوانی(YLD) به عنوان مقدار برابر با DALY در این اختلال محاسبه گردید.

یافته هاYLD :در افراد مذکر ۱۵.۷ و در افراد مونث ۶.۷ به دست آمد. سال های زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی در دو جنس و در کلیه سنین ۲۲.۴ محاسبه شد. در تحلیل حساسیت با پیش فرض عدم بهبود اختلال پس از دوران بلوغ، ۳۱.۹ DALY به دست آمد که نشان می دهد مقدار ۲۲.۴، برآورد حداقلی از بار ناتوانی اختلال است.

نتیجه گیری:‌ به نظر می رسد ADHD عامل بخش قابل توجهی از بار اختلالات روانی در کلیه سنین و به ویژه در دوران کودکی و نوجوانی است.

کلید واژه: اختلال بیش فعالی و کم توجهی، بار بیماری، سال های زندگی تعدیل شده بر حسب ناتوانی (DALY)