بیش فعالی و حس طرد شدگی

بیش فعالی و حس  طرد شدگی

و کنار آمدن با آن: چیزهایی که باید بدانید

-طرد شدگی می تواند روی کودکان بیش فعال  تاثیر شدیدتری بگذارد تا هم سنهای عادی

-کودکان بیش فعال میتوانند احساس طرد شدگی کنند حتی موقعی که موردی شخصی نیست

-یک سری روشهایی وجود دارد که به کودکانتان کمک کنید تا بهتر با طرد شدگی کنار بیایند.

هیچ کس دوست ندارد در هیچ م,قعیتی طرد شود و این در کودکان بیش فعال شدیدتر هست.

کنار آمدن با طرد شدگی نیاز به مهارتهای اجرایی دارد که اکثر کودکان بیش فعال  در آن نیاز به کمک دارند، انعطاف شناختی و خود کنترلی از مهارت‌های مورد  نیاز این کودکان است .

چطور به کودکانتان میتوانید کمک کنید تا با طرد شدگی کنار بیایند؟

– کمک به کودک برای درک توضیحات متفاوت و توانایی نگاه به مساله از دیدگاههای مختلف

– تعریف داستان‌هایی در مورد طرد شدگی و نحوه کنار آمدن با آن

– آموزش مهارت برگشت پذیری

–  کمک گرفتن از افراد متخصص در این زمینه

 

منبع: understood.org